Om projektet

Nuläget

SME:er är ofta del av den så kallade underleverantörskedjan och har det emellanåt svårt att implementera ny teknik, framförallt då stegen är stora. 3D-teknik kräver ofta att företagen tar ett steg vad gäller digitaliseringsnivå liksom att den produktionstekniska maskinparken radikalt förändras. Nya krav på kunskap och kompetens likväl som på nyinvestering växer.

Bakgrund

Tillverkningsindustrin i Sverige riskerar att släpa efter då det gäller användandet av 3D-printningteknik (AM, Additiv tillverkning) jämfört med motsvarande industrialiserade länder. Projektet ”Digitaliseringskoordinator” avser att initiera bruket av ny teknik inom området likväl som insatser mot fort- och utbildning. Insatserna riktar sig mot tillverkande små och medelstora företag (SME:er) i Östra Mellansverige (ÖMS).

Strategi

Strategin är att genom möten och nätverkande (digitalt såväl som fysiskt) och i samverkan med storindustrin skapa möten likväl som faktiskt produktionstekniskt arbete som handlar om AM och 3D-teknik. Detta görs parallellt med att en plattform för fortsatt arbete på området grundläggs.

Syftet med projektet

Syftet med detta projekt är att skapa samverkan mellan olika aktörer i Östra Mellansverige för att nyttja deras kompetens, och initiera kunskapsöverföring och kunskapsinhämtning som bidrar till att små och medelstora industriföretag som idag inte tagit steget kan göra det. Projektet ska skapa förutsättningar för fortbildning, utbildning, förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag inom 3D/AM i linje med ny industrialiseringsstrategin Smart industri med fokus på kompetens-försörjning (Kunskapslyft industri) inom digitaliseringen (Industri 4.0).

Mer konkretiserat är syftet att ”göra verkstad” av de ambitioner och den efterfråga som finns att pröva ny produktionsteknik hos våra tillverkande SME:er. För detta krävs att aktiva nätverk mellan små, medelstora och stora företag kommer till stånd, att vägar till fortbildning och utbildning öppnas och blir kända och att företagen de facto får pröva tekniken. Dessa saker avser projektet att initiera, driva samt lämna över i en lämplig form till fortsatt arbete efter projektets slut.